2024 Publications 2024 Publications

最小化 最大化

3.  Guang-Rui Jia, Tian-Jiao Shao, Tao-Yuan Du, Ling-Jie Lü, Xin-Qiang Wang and Xue-Bin Bian"Interference Effects in High-Order Harmonic Generation in Solids",  [Book] High-Order Harmonic Generation in Solids (Chapter 13), 314-335 (2024). DOI: 10.1142/9789811279560_0013

2. Jia-Xiang Chen and Xue-Bin Bian"Multiplateau structure caused by spectral interference in high-order harmonic generation from disordered Su-Schrieffer-Heeger chains"Phys. Rev. A 109, 033104 (2024).   DOI: 10.1103/PhysRevA.109.033104

1. Zheng-Liang Li and Xue-Bin Bian"Terahertz radiation induced by shift currents in liquids", PNAS 121, e2315297121 (2024). DOI: 10.1073/pnas.2315297121

2023 Publications 2023 Publications

最小化 最大化

7. Guang-Rui Jia, Deng-Xin Zhao, Song-Song Zhang, Zi-Wei Yue, Chao-Chao Qin, Zhao-Yong Jiao, and Xue-Bin Bian*,"Enhanced THz Radiation from Spatially Inhomogeneous Fields"Chin. Phys. Lett. 40, 103202 (2023). DOI: 10.1088/0256-307X/40/10/103202.

6. Zhongjun Wan, Zhong Guan, Jiaqi Liu, Hang Yang, Kan Tian, Linzhen He, Maoxin Xiang, Bo Hu, Weizhe Wang, Xuemei Yang, Yang Li, Han Wu, Cheng Jin, Xuebin Bian, and Houkun Liang*, "Wavelength scaling of high harmonic yields and cutoff energies in solids driven by mid-infrared pulses"Opt. Express 31, 30294-30304 (2023). DOI: 10.1364/OE.497641.

5. Ai-Wu Zeng and Xue-Bin Bian"Periodic decomposition picture for high-order harmonic generation in lattices with disordered dipoles"J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 56, 165402 (2023). DOI: 10.1088/1361-6455/ace9a2

4. Ling-Jie Lü and Xue-Bin Bian"High-order harmonic generation in a liquid-crystal-like model"Phys. Rev. A 108, 013504 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.013504

3. Jia-Xiang Chen and Xue-Bin Bian"Theoretical analysis of high-order harmonic generation in liquids by a semiclassical method"Phys. Rev. A 107, 043111 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.107.043111

2. Yang Wang, Tianjiao Shao, Xiaofang Li, Yu Liu, Pengzuo Jiang, Wei Zheng, Linfeng Zhang, Xue-Bin Bian, Yunquan Liu, Qihuang Gong, and Chengyin Wu, "Trajectory-controlled high-order harmonic generation in ZnO crystals," Opt. Express 31, 3379-3389 (2023). DOI:10.1364/OE.481744

1. Zhuang-Wei Ding, Yi-Ben Wang, Zheng-Liang Li, and Xue-Bin Bian"High-order harmonic generation in liquids in bicircularly polarized laser fields"Phys. Rev. A 107, 013503 (2023)DOI:10.1103/PhysRevA.107.013503

2022 Publications 2022 Publications

最小化 最大化
6. Chao Ma, Xue-Bin Bian, and Tao-Yuan Du, "Role of symmetry breaking in high-order harmonic generation from Su-Schrieffer-Heeger systems",  Phys. Rev. B 106, 125117 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevB.106.125117
 
5.  and Multiple collisions in crystal high-order harmonic generation"Chin. Phys. B  31 123202 (2022) DOI: 10.1088/1674-1056/ac6b2c
 
4. Ai-Wu Zeng and Xue-Bin Bian, "Role of long-range correlations in high harmonic generation in disordered systems", J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 55 085401 (2022).
DOI: 10.1088/1361-6455/ac5acb
 
3. Chang-Long Xia, Jia-Qi Liu, Ling-Jie Lv, Ai-Wu Zeng, Zheng-Liang Li, and Xuebin Bian,"Theoretical study of high-order harmonic generation in solutions", J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 55 045401 (2022).

2. Jia-Qi Liu and Xue-Bin Bian, "Detection of edge states by high-order harmonic generation in the Harper model", Phys. Rev. B 105, 054308 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.105.054308

1. Chang-Long Xia, Zheng-Liang Li, Jia-Qi Liu, Ai-Wu Zeng, Ling-Jie Lü, and Xue-Bin Bian, "Role of charge-resonance states in liquid high-order harmonic generation", Phys. Rev. A 105, 013115 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevA.105.013115

2021 publications 2021 publications

最小化 最大化

7. Jia-Qi Liu and Xue-Bin Bian*"Multichannel High-Order Harmonic Generation from Fractal Bands in Fibonacci Quasicrystals"Phys. Rev. Lett. 127, 213901 (2021).

DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.213901

6. Ai-Wu Zeng,Xue-Bin Bian*, "Progress in high harmonic generation in liquids driven by intense and ultrafast lasers (in Chinese)"Physics,50, 732 (2021).
5. Xue-Bin Bian*, "Photoelectron holography for tunneling ionization"Sci. China-Phys. Mech. Astron64, 283031 (2021).
 
4. Dong Tang and Xue-Bin Bian*, "Control of high-order harmonic generation in solids by orthogonally polarized laser fields", Phys. Rev. B 104, 104302 (2021).

DOI: 10.1103/PhysRevB.104.104302

3.  Ling-Jie Lü, "Wavepacket-interference view of optical excitation",  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 54 085602 (2021).

DOI: 10.1088/1361-6455/abef52

2. Xin-Qiang Wang and Xue-Bin Bian*, "Model-potential method for high-order harmonic generation in monolayer graphene", Phys. Rev. A 103, 053106 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevA.103.053106

1. Ming-Hu Yuan*, André D. Bandrauk, and Xue-Bin Bian, "Exploring recollision of ultrafast electrons from photoelectron momentum distributions using single-cycle near-infrared laser pulses", Phys. Rev. A 103, 013108 (2021).
DOI:
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.013108

2020 publications 2020 publications

最小化 最大化

1. Ming-Hu Yuan and Xue-Bin Bian*, "Angular distribution of photoelectron momentum in above-threshold ionization by circularly polarized laser pulses", Phys. Rev. A 101, 013412 (2020).
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.013412

2. Yan Xu and Xue-Bin Bian*, "Numerical simulations of strong-field processes in momentum space", Chin. Phys. B 29, 023202  (2020).

DOI: 10.1088/1674-1056/ab6553

3.Tian-Jiao Shao, Ling-Jie Lü, Jia-Qi Liu, and Xue-Bin Bian*, "Quantum path interferences and selection in interband solid high-order harmonic generation in MgO crystals", Phys. Rev. A  101, 053421 (2020).
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.053421

4.  Ling-Jie Lü and Xue-Bin Bian*, "Ultrafast intraband electron dynamics of preexcited SiO2" , Optics Express 28(9), 13432-13442 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1364/OE.391704

5. Jing-Xue Liu, Yan Xu, Guang-Rui Jia, Zhao-Yong Jiao, and Xue-Bin Bian*, "Nonlinear THz radiation investigated by quantum simulations", Optics Express  28(5), 7565-7575 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1364/OE.386710

6. Vincent Wanie, Tian-Jiao Shao, Philippe Lassonde, Heide Ibrahim, Jude Deschamps, Jia-Qi Liu, Fabian Ambriz Vargas, François Vidal, Andreas Ruediger, Francesca Calegari, Xue-Bin Bian*, and François Légaré**, "Control of strong-field ionization in ferroelectric lithium niobate: Role of the spontaneous polarization" Phys. Rev. B 101, 184103 (2020).
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.184103


7. Ai-Wu Zeng, and Xue-Bin Bian*, "Impact of Statistical Fluctuations on High Harmonic Generation in Liquids", Phys. Rev. Lett. 124, 203901 (2020).
DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.203901

 

8. Vincent Wanie*, Tian-Jiao Shao, Philippe Lassonde, Francesca Calegari, François Vidal, Heide Ibrahim, Xue-Bin Bian*, and François Légaré*, "Laser polarization dependence of strong-field ionization in lithium niobate", Phys. Rev. B 101, 214311 (2020).
DOI: 10.1103/PhysRevB.101.214311

9. Ling-Jie Lü and Xue-Bin Bian*, "Optimization of crystal high-order harmonic generation by tailoring the nonuniform irradiations", Phys. Rev. A 102, 033110 (2020).
DOI:10.1103/PhysRevA.102.033110

10. Jia-Qi Liu and Xue-Bin Bian*, "Effect of electron-electron interactions on high-order harmonic generation in crystals", Phys. Rev. B 102, 174302 (2020).
DOI: 10.1103/PhysRevB.102.174302

11. HuiPeng Kang, Andrew S. Maxwell, Daniel Trabert, XuanYang Lai, Sebastian Eckart, Maksim Kunitski, Markus Schöffler, Till Jahnke, XueBin Bian, Reinhard Dörner, and Carla Figueira de Morisson Faria,"Holographic detection of parity in atomic and molecular orbitals", Phys. Rev. A 102, 013109 (2020). 

DOI: 10.1103/PhysRevA.102.013109

12. Zi-Xi Li, Cheng Gong*, Tian-Jiao Shao, Lin-Qiang Hua, Xue-Bin Bian, Xiao-Jun Liu*, "Orientation-dependent depolarization of supercontinuum in BaF2 crystal", Chin. Phys. B,  29(1): 014212 (2020).
 DOI:
10.1088/1674-1056/ab5fc7

2019 publications 2019 publications

最小化 最大化
 1. Tian-Jiao Shao, Yan Xu, Xiao-Huan Huang, and Xue-Bin Bian"Strain effects on high-order harmonic generation in solids"Phys. Rev. A 99, 013432 (2019)

 2. MingHu Yuan"Direct probing of tunneling time in strong-field ionization processes by time-dependent wave packets," Opt. Express 27, 6502 (2019).

 3. Yong Woo Kim, Tian-Jiao Shao, Hyunwoong Kim, Seunghwoi Han, Seungchul Kim, Marcelo Ciappina, Xue-Bin Bian*, and Seung-Woo Kim*"Spectral Interference in High Harmonic Generation from Solids",ACS Photonics 2019 6 (4), 851-857
 4. Mu-Zi Li, Yan Xu, Guang-Rui Jia, and Xue-Bin Bian,"Controlling polarization of high-order harmonic generation by molecular alignment in a bicircular laser field"Phys. Rev. A 100, 033410 (2019).   DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.033410
 5. Ling-Jie Lü and Xue-Bin Bian, "Multielectron interference of intraband harmonics in solids", Phys. Rev. B 100, 214312 (2019).
  https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.214312

2018 publications 2018 publications

最小化 最大化
 1. T.Y. Du, D. Tang, X.H. Huang and X.B. Bian, "Multichannel high-order harmonic generation from solids".  Phys. Rev. A 97, 043413 (2018). 
 2. Lixin He, Qingbin Zhang, Pengfei Lan*, Wei Cao, Xiaosong Zhu, Chunyang Zhai, Feng Wang, Wenjing Shi, Muzi Li, Xue-Bin Bian*, Peixiang Lu* and André D. Bandrauk,"Monitoring ultrafast vibrational dynamics of isotopic molecules with frequency modulation of high-order harmonics " Nat. Commun. 9,1108 (2018).
 3. T.Y. Du, X.H. Huang and X.B. Bian, "High-order-harmonic generation from solids: The contributions of the Bloch wave packets moving at the group and phase velocities".  Phys. Rev. A 97, 013403 (2018).   arXiv:1707.05689
 4. Xin-Qiang Wang, Yan Xu, Xiao-Huan Huang, and Xue-Bin Bian,"Interference between inter- and intraband currents in high-order harmonic generation in solids".  Phys. Rev. A 98, 023427 (2018).

 5. Guang-Rui JiaXin-Qiang WangTao-Yuan DuXiao-Huan Huangand Xue-Bin Bian, "High-order harmonic generation from 2D periodic potentials in circularly and bichromatic circularly polarized laser fields". J. Chem. Phys. 149, 154304 (2018)

 6. Mu-Zi Li, André D. Bandrauk, and Xue-Bin Bian, "Ultrafast molecular clock with subcycle resolution from correlated electron-nuclear spectra". Phys. Rev. A 98, 053405 (2018).

 7. Tao-Yuan Du, Dong Tang, and Xue-Bin Bian,"Subcycle interference in high-order harmonic generation from solids".Phys. Rev. A 98, 063416 (2018).

 8. X.B. Bian, T.Y. Du, G.R. Jia, and X.H. Huang, "Intra- and Interband Transitions in High-Order Harmonic Generation from Solids", book chapter, Progress in Ultrafast Intense Laser science XIV, edited by K. Yamanouchi, P. Martin, M. Sentis, R.X. Li, and D. Normand, Springer (2018).

Before 2017 Publications Before 2017 Publications

最小化 最大化

2017 

 1. G.R. Jia, X. H. Huang, and X.B. Bian, "Nonadiabatic redshifts in high-order harmonic generation from solids".   Opt. Express 25, 23654(2017).       arXiv:1704.06218

 2. M.Z. Li, G.R. Jia, and X.B. Bian, "Alignment dependent ultrafast electron-nuclear dynamics in molecular high-order harmonic generation".  The Journal of Chemical Physics 146, 084305 (2017)   arXiv:1610.05298

 3. T.Y. Du and X.B. Bian, " Quasi-classical analysis of the dynmaics of the high-order harmonic generation from Solids".  Opt. Express 25, 151(2017)       arXiv:1606.06433     link

2016 

 1. T.Y. Du, G. Zhong, X.X. Zhou, and X.B. Bian,"Enhanced high-order harmonic generation from periodic potentials in inhomogeneous laser fields", Phys. Rev. A 94, 023419 (2016).  link     arXiv:1605.02516  PDF
 2. M. Haertelt, X.B. Bian, M. Spanner, A. Staudte, and P.B. Corkum, "Probing Molecular Dynamics by Laser-Induced Backscattering Holography", Phys. Rev. Lett. 116, 133001 (2016).   link
 3. Z. Guan, X.X. Zhou, and X.B. Bian*,"High-order-harmonic generation from periodic potentials driven by few-cycle laser pulses" Phys. Rev. A 93, 033852 (2016).  link      arXiv:1511.08398

Before 2015 

 1. X.B. Bian*, and A.D. Bandrauk, "Probing Nuclear Motion by Frequency Modulation of Molecular High-Order Harmonic Generation", Phys. Rev. Lett. 113, 193901 (2014).  link
 2. X.B. Bian*, "Photoionization of atoms and molecules studied by the Crank-Nicolson method",Phys. Rev. A. 90, 033403 (2014).  link    arXiv:1407.4621
 3. K.-J. Yuan, X.B. Bian*, and A.D. Bandrauk*,"Two-center interference in molecular photoelectron energy spectra with intense attosecond circularly polarized XUV laser pulses", Phys. Rev. A 90, 023407 (2014). link
 4. X.B. Bian*, and A.D. Bandrauk, "Atomic and Molecular Photoelectron Holography in Strong Laser Fields", Chin. J. Phys. 521 (2014) . (Invited Review) link
 5. X.B. Bian*, and A.D. Bandrauk, "Orientation-dependent forward-backward photoelectron holography from asymmetric molecules",Phys. Rev. A 89 033423 (2014).  link
 6. X.B. Bian, and A.D. Bandrauk*, "Spectral Shifts of Nonadiabatic High-Order Harmonic Generation", Applied Sciences, 3 267 (2013) . (Invited Review)  link
 7. X.B. Bian, and A.D. Bandrauk*, "Orientation dependence of nonadiabatic molecular high-order-harmonic generation from resonant polar molecules",Phys. Rev. A 86 053417 (2012).  link
 8. X.B. Bian, and A.D. Bandrauk*,  "Attosecond Time-Resolved Imaging of Molecular Structure by Photoelectron Holography", Phys. Rev. Lett. 108, 263003 (2012).      link
 9. X.B. Bian, et. al.,   "Subcycle interference dynamics of time-resolved photoelectron holography with midinfrared laser pulses", Phys. Rev. A. 84, 043420 (2011).     link
 10. X.B. Bian and A.D. Bandrauk*, "Nonadiabatic molecular high-order harmonic generation from polar molecules: Spectral redshift",  Phys. Rev. A 83, 041403 (2011), Rapid Communications.        link
 11. X.B. Bian and A.D. Bandrauk*, "Phase control of multichannel molecular high-order harmonic generation by the asymmetric diatomic molecule HeH2+ in two-color laser fields", Phys. Rev. A 83, 023414 (2011).   link
 12. X.B. Bian and A.D. Bandrauk*, "Multichannel Molecular High-Order Harmonic Generation from Asymmetric Diatomic Molecules ", Phys. Rev. Lett. 105, 093903 (2010).      link
 13. X.B. Bian, L.Y. Peng*, and T.Y. Shi*, "Ionization dynamics of linear molecular ion H(3)2+in dc and low-frequency laser fields",Phys. Rev. A 78, 053408 (2008).  link
 14. X.B. Bian, L.Y. Peng*, and T.Y. Shi*, "Enhanced excitation and ionization of H(2)(+) by a single- and two-color intense laser pulse", Phys. Rev. A 77, 063415 (2008) .   link
 15. X.B. Bian, H.P. Liu, and T.Y. Shi*, " A time-dependent approach to high-resolution photoabsorption spectrum of Rydberg atoms in magnetic fields",Chin. Phys. Lett. 25, 2008 (2008).  link
 16. X.B. Bian, H.X. Qiao, and T.Y. Shi*, "Pseudospectral method with symplectic algorithm for the solution of time-dependent Schrodinger equations", Chin. Phys. 16, 1822 (2007).    link
 17. X.B. Bian, H.X. Qiao, and T.Y. Shi*, "B-spline with symplectic algorithm method for solution of time-dependent Schrodinger equations",Chin. Phys. Lett. 23, 2403 (2006).    link